04:52 PM 01/03/2023  | 

Khi biên soạn bộ “Khâm định Ðại Nam hội điển sự lệ”, các sử quan của triều đình đã dành quyển 78 và quyển 242 để bàn về trang phục của các bậc đế, hậu, hoàng tử, công chúa, quan lại… triều Nguyễn, từ ngự phục dùng trong các dịp triều lễ, khánh tiết cho đến thường phục. Long bào, mũ cửu long là một trong những biểu tượng uy quyền của hoàng đế.