02:13 PM 17/07/2019  | 

phongdoc_GTPD_1

 

Thời gian, thủ tục phục vụ độc giả sử dụng tài liệu tại phòng Đọc

- Thời gian mở cửa phòng Đọc:

+ Buổi sáng: 08h00 - 11h30

+ Buổi chiều: 13h30 - 16h30

+ Phòng Đọc không phục vụ buổi chiều thứ 6 hàng tuần, các ngày cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, Tết.

- Thủ tục sử dụng tài liệu tại phòng Đọc:

+ Độc giả nghiên cứu tài liệu vì mục đích cá nhân chỉ cần có chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu;

+ Độc giả nghiên cứu tài liệu vì mục đích công vụ chỉ cần có giấy giới thiệu hoặc công văn đề nghị của cơ quan, tổ chức.

Các hình thức cung cấp thông tin, sử dụng tài liệu của độc giải tại phòng đọc tài liệu

- Tra cứu thông tin cấp 2 (thông tin về tài liệu lưu trữ) trên hệ thống Mục lục hoặc trên mạng nội bộ của Trung tâm;

- Trực tiếp nghiên cứu tài liệu lưu trữ;

- Đọc tài liệu số hoá trên máy vi tính;

- Cung cấp bản sao chụp tài liệu;

- Cung cấp bản chứng thực tài liệu lưu trữ;

- Tư vấn của viên chức phòng Đọc về những vấn đề có liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ.

Trình tự thủ tục khai thác sử dụng tài liệu

- Độc giả cung cấp một trong những giấy tờ sau tại phòng Đọc: CMND, hộ chiếu, giấy giới thiệu, công văn của cơ quan, tổ chức;

- Đăng ký khai thác sử dụng tài liệu;

- Làm thẻ độc giả (tuỳ theo thời gian sử dụng tại phòng Đọc đã được quy định);

- Độc giả tra cứu Mục lục, cơ sở dữ liệu, viết phiếu yêu cầu đọc tài liệu, phiếu xin cung cấp bản sao, bản chứng thực tài liệu (tuỳ theo nhu cầu);

- Phê duyệt và cung cấp tài liệu phục vụ độc giả nghiên cứu .

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ khai thác sử dụng tài liệu

- Luật Lưu trữ năm 2001;

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 namw 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lưu trữ”;

- Thông tư số 30/204/TT-BTC ngày 07 tháng 04 năm 2004 của Bộ tài chính hướng dẫn “Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ”;

- Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ “Quy định về việc sử dụng tài liệu tại phòng Đọc của các Lưu trữ lịch sử”;

- Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nội vụ “Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử”.